Raport EBI nr 8/2020

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. w załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 wraz załącznikami.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 8/2020 na stronie PAP

Dodatkowe informacje jednostkowe

Dodatkowe informacje skonsolidowane

Raport roczny jednostkowy 2019

Grupa Voicetel Communications S.A. skonsolidowane

SF Voicetel Communications S.A.

SF Voicetel Communications S.A. skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu jednostkowe 2019

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego 2019

Voicetel Raport Roczny skonsolidowany 2019

Voicetel – sprawozdanie Zarządu skonsolidowane 2019