Raport ESPI nr 10/2023

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka” informuje, że w dniu 07 czerwca 2023 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Bogusława Marczaka zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zgodnie z którym akcjonariusz Bogusław Marczak w dniu 29 i 20 maja 2023 r. zwiększył swój udział do 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym, zaś w dniu 1 czerwca 2023 r. zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 9,99% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcji zawartej na rynku regulowanym.

Po dokonaniu przedmiotowych transakcji akcjonariusz Bogusław Marczak posiada 166.200 sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście głosów, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 10/2023 na stronie PAP

Zawiadomienie do Vee S.A.