Raport ESPI nr 12/2018

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2018 r.

Akcjonariusz: Voicetel Investments Sp. z o.o.
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 910 680
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 910 680
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%
Udział w liczbie głosów na WZA: 100 %

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 12/2018 na stronie PAP