Raport ESPI nr 12/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A w liczbie 2.134 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł _tysiąc złotych_ każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 2.134.000 zł.

Obligacje zostały przydzielone 32 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł _tysiąc złotych_ za sztukę obligacji.

Obligacje serii A są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A to 15.10.2018 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8,50% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Emitent nie zamierza podejmować działań mających na celu wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst.

Podstawowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji serii A:

1_ Daty rozpoczęcia subskrypcji obligacji serii A: 30 marca 2017 roku.
2_ Data zakończenia subskrypcji obligacji serii A: 12 kwietnia 2017 roku.
3_ Data przydziału obligacji serii A: 13 kwietnia 2017 roku.
4_ Liczba obligacji serii A objętych subskrypcją: 4.000 sztuk.
5_ Stopa redukcji: nie wystąpiła.
6_ Liczba obligacji serii A, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.134 sztuki,
7_ Cena, po jakiej obligacje serii A były nabywane przez inwestorów: 1.000 zł _tysiąc złotych_.
8_ Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje serii A objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 32
9_ Liczba osób, którym przydzielono obligacje serii A w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 32
10_ Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 12/2017 na stronie PAP