Raport ESPI nr 15/2020

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _“Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w czerwcu 2020 r. wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations_, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez voiceboty Spółki na rzecz klientów biznesowych wyniósł 207,3 tys. minut. W całym Q2 2020 r. średnia MPC dla Spółki wyniosła tym samym 195,1 tys. minut, co oznacza wzrost w relacji do średniej z Q1 2020 r. o 103 %. Dla porównania, w maju 2020 r. MPC dla spółki wyniósł 192,6 tys. minut.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy voicebotów realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC _proof of concept_, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z voicebotem. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% _w górę lub w dół_ od raportowanego wskaźnika MPC. W 2019 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio 51,6% całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje _z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych_ wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 15/2020 na stronie PAP