Raport ESPI nr 23/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 24.08.2017 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki zależnej – Speech Guru sp. z o.o.

Voicetel Communications S.A. była właścicielem 101 udziałów w spółce Speech Guru sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, dających 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki. W dniu 24.08.2017 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały spółce E-mail Services sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za cenę 5.050 zł.

E-mail Services sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Dawida Wójcickiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Emitent informuje, że wszystkie zasoby Speech Guru sp. z o.o., w tym wartości niematerialne i prawne, zostały przeniesione do Voicetel Communications S.A.

W opinii Emitenta, sprzedaż spółki zależnej oraz włączenie jej dotychczasowych zasobów do spółki dominującej – Voicetel Communications S.A., pozwoli w sposób bardziej efektywny kontynuować prace nad rozwiązaniami oferowanymi przez Emitenta.

Spółka informuje, że w związku ze sprzedażą spółki zależnej Speech Guru Sp. z o.o., począwszy od III kwartału 2017 r. nie będzie publikować sprawozdań skonsolidowanych.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 23/2017 na stronie PAP