Raport ESPI nr 25/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 14.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki – Voicetel Investments Sp. z o.o. _dalej Akcjonariusz_ umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. _dalej DM Navigator_, której przedmiotem jest doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży do 150.000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Voicetel Communications S.A., niewprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect _dalej Transakcja_. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, Transakcja może zostać zrealizowana z udziałem wybranych inwestorów w terminie do 31 grudnia 2017 r., w ramach jednej lub kilku ofert prywatnych lub publicznych prowadzonych w oparciu o zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentu ofertowego, w tym przy wykorzystaniu trybu przyspieszonego budowania księgi popytu.

Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Transakcji lub jej poszczególnych transz, jak również do zmiany liczby sprzedawanych akcji w ramach Transakcji.

Intencją Akcjonariusza i Spółki jest podjęcie, nie później niż po przeprowadzeniu Transakcji, działań mających na celu wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym GPW NewConnect akcji Spółki będących przedmiotem Transakcji lub większej liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego.

Akcjonariusz zaznacza, że jego intencją jest wykorzystanie pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na sfinansowanie bieżących, dynamicznych planów rozwojowych Spółki poprzez jej dokapitalizowanie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 25/2017 na stronie PAP