Raport ESPI nr 25/2020

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. _“Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w październiku 2020 r. wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations_, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych wyniósł 185 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC w relacji do H1 2020 r. o 27 proc. – średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w H1 wyniosła 145,6 tys. minut. Spółka zaznacza przy tym, że październikowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki szybkiemu wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż ubezpieczeniowej i medycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC _proof of concept_, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% _w górę lub w dół_ od raportowanego wskaźnika MPC. W 2019 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio 51,6% całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje _z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych_ wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu 25/2020 na stronie PAP