Raport ESPI nr 29/2017

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2017 z dnia 14.09.2017 r., Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 28.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o zawarciu przez akcjonariusza Spółki – Voicetel Investments Sp. z o.o. _dalej Akcjonariusz_ aneksu do umowy z Domem Maklerskim Navigator S.A. z dnia 13 września 2017 r., której przedmiotem jest doradztwo i wsparcie przy realizacji rozważanej przez Akcjonariusza sprzedaży do 150.000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Voicetel Communications S.A., niewprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect. Przedmiotem Aneksu jest skrócenie terminu ważności zlecenia usługi do dnia 30 września 2017 roku. Pierwotnym terminem ważności zlecenia był 31 grudnia 2017 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 29/2017 na stronie PAP