Raport ESPI nr 30/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 11.10.2017 r. powziął do wiadomości informację o zakończeniu przez akcjonariusza Spółki – Voicetel Investments Sp. z o.o. _dalej Akcjonariusz_ procedury przyspieszonej budowy księgi popytu _dalej procedura ABB_, której celem była sprzedaż akcji Emitenta niewprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect.

Na podstawie oferty skierowanej do wąskiego grona inwestorów Akcjonariusz w ramach procedury ABB dokonał sprzedaży 61.330 _sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści_ sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,48% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 5,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Cena sprzedaży akcji w procedurze ABB została ustalona na poziomie 120 PLN za jedną sztukę akcji.

Akcjonariusz informuje, że jego intencją jest przeznaczenie pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na sfinansowanie bieżących planów rozwojowych Spółki poprzez jej dokapitalizowanie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 30/2017 na stronie PAP