Raport ESPI nr 49/2017

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. zawarł umowę pożyczki z Voicetel Investments sp. z o.o. – akcjonariuszem Emitenta posiadającym 914.180 akcji Spółki dających 914.180 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz stanowiących 81,62% kapitału zakładowego Spółki.

Kwota pożyczki zaciągniętej przez Emitenta wynosi 1.300.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Termin spłaty pożyczki to 31.12.2018 r.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu, Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu

Treść raportu 49/2017 na stronie PAP