Raport ESPI nr 8/2023

Treść raportu:

Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w kwietniu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 27,1 tys. na dzień roboczy 515,5 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 16,4 tys. na dzień roboczy 311,1 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee w kwietniu 2023 r. wzrosła w stosunku do marca 2023 r. o 0,93% w dniu roboczym zmalała o 13,63% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w kwietniu 2023 r. również wzrósł w stosunku do marca 2023 r. o 4,56% w dniu roboczym zmalał o 16,23% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że kwietniowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

Treść raportu  8/2023 na stronie PAP